Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι παρασκευαστές ή οι εισαγωγείς χημικών ουσιών ή χημικών παρασκευασμάτων θα προκαταγράφουν τις ουσίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), όπως υποδεικνύεται από τον κανονισμό REACH.

Μετά την προκαταγραφή ακολουθεί η καταχώριση των ουσιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μη προκαταγραφή ουσιών ή παρασκευασμάτων που παρασκευάζονται ή εισάγονται από τις εταιρείες ισοδυναμεί με απαγόρευση της συνέχισης της παραγωγής ή της εισαγωγής.

Η ToxPlus μπορεί να αναλάβει την προκαταγραφή χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων που παρασκευάζονται ή εισάγονται για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων (C.L.P.).

Ο κανονισμός CLP είναι ένας κανονισμός της ΕΕ, ο οποίος ευθυγραμμίζει τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων με το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS).

Το CLP αναμένεται να διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο και την εναρμόνιση της επικοινωνίας πληροφοριών κινδύνου για χημικές ουσίες και να προωθήσει την αποτελεσματικότητα των κανονισμών. Συμπληρώνει τον κανονισμό REACH (ΕΚ αριθ. 1907/2006) και αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία που περιέχεται στην Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες (67/548/EEC) σχετικά με την παρασκευή επικίνδυνων ουσιών 1999/45/ΕΚ. Ο κανονισμός ενσωματώνει κριτήρια ταξινόμησης και κανόνες επισήμανσης που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΟΗΕ, με το όνομα GHS.

Το CLP εισάγει νέα κριτήρια ταξινόμησης, σύμβολα κινδύνου (εικονογράμματα) και φράσεις επισήμανσης, ενώ λαμβάνει υπόψη στοιχεία που αποτελούν μέρος της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, ο κανονισμός απαιτεί από τις εταιρείες να ενσωματώνουν ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων πριν τα διαθέσουν στην αγορά. Στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος με επισήμανση που αντικατοπτρίζει πιθανές επικίνδυνες επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης χημικής ουσίας. Αναλαμβάνει επίσης τις διατάξεις του REACH σχετικά με την κοινοποίηση ταξινομήσεων, τον κατάλογο εναρμονισμένων ταξινομήσεων και τη δημιουργία ταξινόμησης και επισήμανσης.

elGreek